Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dateren van 18-12-2018

Algemeen

Roy ingeschreven bij KVK te Apeldoorn onder nummer: 57536023
Roy is gespecialiseerd in het geven van Outdoor trainingen, Bootcamp trainingen, Personal training, Sport bewegingsactiviteiten voor volwassenen en kinderen en Bootcamp kinderfeestjes.

1 Begrippen

De organisatie: Roy
Deelnemer: Persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Roy voor beoefening van sport/bewegingsactiviteiten.
Activiteiten: Outdoor trainingen, Bootcamp trainingen, Personal training, Train je Fit, Sport bewegingsactiviteiten voor volwassenen en kinderen
en Bootcamp kinderfeestjes.
Overeenkomst: De overeenkomst gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Roy schriftelijk overeenkomen dat Roy afgesproken sportactiviteiten zal verzorgen voor de deelnemer.

2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Roy voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Roy zijn deze voorwaarden van toepassing. Iedere deelname aan een activiteit van Roy geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

3 Tijdstip, plaats en ziekte

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Roy meedelen wanneer en waar de deelnemer voor deelname aan de activiteit wordt verwacht. Indien door welke omstandigheden dan ook een activiteit op het afgesproken tijdstip niet kan doorgaan is Roy bevoegd om in overleg met de deelnemer (s) een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor
Roy als ook voor de deelnemer. Als de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk
doorgeeft. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

4 Uitvoering van de opdracht

Op Roy rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer (s) gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Roy bepaald. Roy voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat
wil zeggen dat Roy niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

5 Aansprakelijkheid

Voor elk door Roy aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting aan de zijde van Roy. Roy zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Roy kan worden verwacht. Roy is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Roy is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Ook is Roy niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Roy georganiseerde activiteiten behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Roy. Roy is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Roy gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadevordering tegen Roy wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Roy aanbiedt behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Roy. De deelnemer is jegens Roy aansprakelijk wanneer Roy op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de aanwezige Instructeur gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Roy te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. In het geval er op Roy toch enige schadevergoedingsplicht zou rusten is deze vergoeding gemaximeerd tot het bedrag de aansprakelijkheidsverzekering van Roy in het betreffende geval uitkeert.

6 Ontbinding

Roy is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk bij verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Apeldoorn.
De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Roy meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaald, is Roy gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren tot dat de betaling binnen is. Betaling door deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking en of incasso ten gunste van een door Roy aan te wijzen bankrekening. Bij niet of niet-tijdige betaling om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo) heeft Roy het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen. De kosten bedragen hiervoor €5,00. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de deelnemer niet op. Alle tarieven zijn inclusieve omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Roy is gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

8 Geldigheid abonnement

  • Maandabonnementen zijn 1 maand geldig vanaf aanschafdatum. Opzegging van een maandabonnement kan op ieder gewenst moment voor de 24e van de maand door uitsluitend een mail te sturen naar info@royvanlangen.nl. Het maandabonnement stopt dan op de 1e van de volgende maand.
  • Jaarabonnementen zijn 1 jaar geldig vanaf aanschafdatum. Jaarabonnementen zijn binnen het jaar niet te annuleren. Voor jaarabonnementen geldt dat er maandelijks betaald kan worden. Jaarabonnementen eindigen zonder dat daartoe enige opzegging is vereist automatisch van afloop van het jaar.
  • Strippenkaarten zijn 1 jaar geldig vanaf aanschafdatum.

9 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Roy is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van een trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp training behoudt Roy het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm of ijzel kan een training afgelast worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door..

10 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van Roy zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Roy aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

11 Vertrouwelijkheid

Roy dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Roy is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Roy is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Roy gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Roy houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Roy te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

12 Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Roy. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Roy is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.